[mythtv/f29] (14 commits) ...Add obsoletes for python2-MythTV, fixes RFBZ#5388.